10.5 AUS/Mens 11.5 US - the Urban Shoe Myth

10.5 AUS/Mens 11.5 US