9.5 AUS/Mens 10.5 US - the Urban Shoe Myth

9.5 AUS/Mens 10.5 US